Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kurkin, Michal
Autor článku
   Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
   Mapa morfoštruktúr predneogénneho podložia bánovskej kotliny
   Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
   Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
   Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska