Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lacina, Jan
Autor monografie
   Biogeografické poměry
   Biota
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geobiocenologie II
   Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
   Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy.
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Geografie malých moravských měst I
   Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
   Holešov
   Klimkovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Květnice a příroda Tišnovska
   Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
   Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Vegetace
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
   Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Autor článku
   Acidification of primeval forests in the Ukraine Carpathians: Vegetation and soil changes over six decades
   Adaptivní sukcese v povodňovém korytě Bečvy
   Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
   Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
   Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
   Biogeographical and geobiocoenological aspects of impacts of deep mining to the nature and landscape of Ostrava vicinity
   Biogeographical relationship between landscapes pattern, chosen local abiotic factors and vegetation in forest edges
   Biom stepí: Severopanonské stepi
   Chráněná území a další ekologicky významné lokality
   Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
   Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
   Dopady sesouvání na biotu
   Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
   Ekologická síť v krajině
   Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
   Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
   Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy
   Functional differentiation of landscapes in the area of deep coal minig downsizing in the Ostrava region
   Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
   Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
   Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
   Geobiocenologická typologie krajiny
   Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
   Geobiocoenological typology of the Vrapac NNR
   Geoekologické aspekty tvorby harmonické kulturní krajiny
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Geological Problems in the Area of the Palava Biospherie Reserve
   Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
   Harmonická kulturní krajina venkova
   Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita
   Impacts of uranium mining and milling on the landscape in the surrounding of Rožná (Czech Republic)
   Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny
   Krajina jako základ životního prostředí malých měst
   Landscape of small Moravian towns
   Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
   Long-term research of natural forests on permanent plots founded by Prof. A. Zlatník in protected areas of Transcarpathia
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
   Modelové oblasti
   Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
   Ochrana přírody a krajiny
   Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Příroda Doubravnicka a její ochrana
   Příroda Lomnicka a její ochrana
   Příroda Skryjí a její ochrana
   Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
   Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
   Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
   Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
   Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
   Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
   Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
   Rostlinstvo v okolí Víru
   Schizofrenie esteticky vnímavého krajinného ekologa
   The Skeleton of Landscape Ecological Stability
   Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia
   Slope movements as a disturbance agent increasing heterogeneity and bidiversity of landscape in Eastern Moravia
   Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech
   Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
   Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
   Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
   Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
   Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu
   Urban Environment in European Big Cities
   Uzemni systemy ekologicke stability
   Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
   Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
   Vegetační stupně
   Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
   Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
   Vývoj a změny bioty v Ostravsko-karvinském revíru
   Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
   Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
   Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
   Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
   Zelené údolí
   Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
   Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
   Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka