Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lang, Tomáš
Autor článku
   Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
   Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
   Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
   Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
   Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
   Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
   Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
   Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
   Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
   Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
   Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
   Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
   Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
   Pracovní cesta do země lovců lebek
   Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
   Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
   Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
   Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
   Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
   Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
   Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
   Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
   Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
   Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví