Podrobnosti záznamu

Jméno
   Litochleb, J.
Autor monografie
   The find of the polymetallic mineralization near Pažejov, NW of Horažďovice
   Střední Brdy
   Tellurides from Jílové, Bohemian Massif, Czech Republic
Autor článku
   Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
   Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
   Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
   Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
   Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
   Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
   Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
   Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
   Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
   Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
   Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
   Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
   K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
   K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
   Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
   Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
   Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
   Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
   Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
   Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
   Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
   Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
   Vanadové granáty
   Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
   Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
   Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
   Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
   Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou