Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ložek, Vojen
Autor monografie
   Bohemian Field Conference. Excursion Guidebook
   Chráněná území ČR (2)
   Chráněná území ČR
   Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Hunters between East and West. The Palaeolithic of Moravia
   Jeskyně
   Osídlení a změny jeskynního prostředí
   Paleolit Moravy a Slezska
   Střední Brdy
   Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
   Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
   Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech
   Vstoupit do krajiny
   Water in landscape: Landscaping programmes
   Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Autor článku
   "Alpy v době ledové" po stu letech
   Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins [Recenze]
   Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
   Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
   Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
   Biodiverzita a geodiverzita
   Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
   Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. Bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
   Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů
   Biogeografický význam labských pískovců
   Biogeografický význam Labských pískovců
   Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
   Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
   Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
   Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou
   Biota Moravského krasu
   Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
   Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
   Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
   CHKO Kokořínsko ve světle výzkumu měkkýšů
   Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
   Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
   Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
   Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
   Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
   Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa.In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
   Co odhalila srpnová povodeň 2002
   Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
   Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
   Comparative study of karst landscapes in Bohemia and Moravia
   Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
   Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
   Český ráj ve světle nových poznatků
   Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví
   Dating methods and Stable isotope Climatic Record of Holocene Calcareous Tufa at Svatý jan pod Skalou, Bohemian karst (Czech Republic)
   Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
   Development of Sediments, Soils, Erosional Events, Molluscan and Vertebrate Assemblages in Connection with Human Impact in Central Europe During the Time Span 3,000-5,000 BP
   Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
   Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
   Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů
   Diversity changes in mid-European molluscan fauna during t he Postglacial
   Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sedimente einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozähnen Bodenbildungen)
   Ekologická těžba v koněpruské oblasti
   Ekologické pokusy ve střední době kamenné
   Environmental history of the Bohemian Cretaceous sandstone areas in the light of changes in molluscan fauna (Czech Republic)
   Epilitičtí plži
   Flóra - vegetace - substrát. I. Základní pojmy a vztahy
   Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy
   Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung
   Geologie
   Geology
   Geomorfologie
   Geomorphologie
   Geomorphology
   Historie a změny klimatu [ Recenze]
   Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
   Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
   Hodnotná maloplošná území středních Brd
   Holocén : klidné, nebo neklidné období?
   Holocén a jeho problematika
   Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic)
   Holocene Facies Development in Mid-European Uplands
   Holocene of the Bohemian Karst
   Holocene of the Bohemian Karst
   The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
   Hrozba okyselování. (Tam, kde převažují listnáče, zatím plži prospívají)
   The Humidity and Temperature Course of the Mid-European Holocene
   Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
   Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact
   Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu
   K charakteristice niv brdských toků
   K nedožitým devadesátinám dr. J.O. Martinovského
   K osudu dolního českého Labe
   K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
   Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
   Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
   Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
   Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
   Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
   Klimatische Entwicklung in der Vorgeschichte Evidenz aus Höhlen und Abris
   Kolébky, a Magdalenian Site in the Moravian Karst
   Krajina a její diverzita v proměnách času
   Krajinné plánování
   Krajinný ráz
   Kras - klíč k nejmladší geologické minulosti
   Kras a živá příroda
   Kras nejsou jen jeskyně
   Kvartérní měkkýši z krumlovských vápenců
   Late Pleistocene and Holocene molluscan succession from Vrutice in the north Bohemian chernozem area
   Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
   Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
   Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
   Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
   Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
   Lid - příroda - politika
   Loess chronology of the last Interglacial/Glacial cycle in Bohemia and Moravia, Czech Republic
   Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley
   Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley. Malakostratigrafie pěnovcového ložiska v údolí Švarcavy
   Malakofauna NPR Hrdzavá
   Malakofauna z Velké Ružínské jeskyně
   Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
   Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
   Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
   Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
   Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
   Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
   Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
   Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
   Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
   Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
   Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
   Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
   Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko)
   Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)
   Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
   Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
   Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
   Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
   Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
   Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
   Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
   Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
   Měkkýši
   Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd
   Měkkýši Mladoboleslavska
   Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody
   Měkkýši přírodní rezervace Dománovický les
   Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí
   Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina
   Měkkýši v jeskynních sedimentech
   Měkkýši v oblasti Ledových slují
   Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
   Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
   MIROSLAV NEVRLÝ:Nejkrásnější sbírka... [Recenze ]
   Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)
   Mollusca Slovenska [Recenze]
   Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
   Molluscan fauna from the loess series of Bohemia and Moravia
   Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)
   Monitoring
   Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
   Na cestě od modelu k realitě : není nad věcné doklady
   Na okraj červené knihy našich měkkýšů
   Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy
   Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
   Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
   Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
   Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
   Naše malakozoologie ve světle vzpomínek. 1
   Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 2. Naše malakozoologie za 1. republiky
   Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 3
   Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 4
   Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
   Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
   Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč
   Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
   Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
   Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
   Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
   O krajině nekonvenčně a nápaditě
   O přirozené vegetaci Křivoklátska
   O přirozené vegetaci Křivoklátska [Recenze]
   Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích
   Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails
   Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
   Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
   Okolí Budče v nejmladší geologické minulosti
   On the contribution of palaeomalacology to the stratigraphical placement of pleistocene travertine sties in Central Europe
   Osídlení a změny jeskynního prostředí
   Osídlení českých zemí
   Palaeoecology of Quaternary Mollusca
   Pálava
   The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
   Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst
   Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
   Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku
   Pískovcový ekofenomén Českého ráje
   Plži
   Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
   Po stopách vývoje přírody Českého krasu
   Polomené hory nejsou jen pískovce
   Polomené hory nejsou jen pískovce
   Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
   Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
   Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
   Poutě Šumavou
   Povodně a život nivy
   Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část 1 - Základní údaje a měkkýši
   Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
   Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
   Průzkum říčních teras v okolí Tětína a otázka prvního říčn ího paradoxu
   Předmostí 2, excavations 1989-1992
   Předmostí after 110 Years
   Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
   Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů
   Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
   Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
   Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
   Příroda čtvrtohor
   Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy : věda pro příští desetiletí
   Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
   Přírodní parky Mladoboleslavska
   Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
   Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
   Přírodní prostředí a vznik velkoměst
   Přírodovědci na cílové ploše
   Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
   Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
   Přirozené změny podnebí
   Půda - obraz působení člověka
   Půdy Brd a měkkýši
   [Recenze]
   Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
   Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
   Rekonstrukce krajiny
   Role pískovcových oblastí v české krajině
   Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze]
   Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí
   Říční fenomén ve Svatojánských proudech
   Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
   The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
   Slávička se vrací do Čech
   Slope deposition in karst environments of Central Europe
   Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
   Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
   Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu?
   Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí
   Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
   Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
   Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově
   Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
   Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
   Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době
   Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
   Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
   Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
   Tajemství přírody
   Termofytikum-mezofytikum-oreofytikum a měkkýši
   Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
   Úvaha o krajině
   Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)
   Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti
   Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů
   Vetřelci o jedné noze : expanze plžů
   Vojen Ložek o sobě
   Volba péče o chráněná území
   Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
   Vřetenovka zaměněná (Cochlodina communata)
   Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
   Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
   Vývoj přírody
   Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách
   Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti
   Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
   Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
   Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
   Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
   Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech
   Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
   Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
   Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
   Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska
   Výzva ochraně přírody
   Vzpomínka na Sylvestra Máchu
   Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství
   Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
   Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8
   Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů
   Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost [Recenze ]
Editor monografie
    Chráněná území středních Čech a Prahy
    Měkkýši Moravského krasu
    Praha
Další autor
Článek
   Kvantita neznamená kvalitu
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes