Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mašek, Dalibor
Autor monografie
   Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
   Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
   Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
   Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
   Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 3- Stream sediment distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.3- Stream sediment distribution, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
   Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
   Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
   Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-144 Lány
   Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-322 Hudlice
   Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012)
   Mineral Resources on Map Sheet Avan 5267 I SW and Eshtobin 5267 I SE. Explanatory notes
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
   Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
   Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika Středočeského kraje
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
   Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
   Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
   Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
   Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
   Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Autor článku
   Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
   IS zlatohorského rudního revíru
   Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
   Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
   Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
   Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
   Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku