Podrobnosti záznamu

Jméno
   Maťo, Ľuboslav
Autor článku
   Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
   Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
   The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
   Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
   Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
   Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
   Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
   Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
   The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia
   Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
   Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
   Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
   Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne