Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malec, Jan
Autor monografie
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
   Kutnohorský rudní revír
   List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin
Autor článku
   Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
   Anomalous PGE in Fe-Cu-As ores from the Tisová Besshi-type deposit (Bohemian Massif)
   Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
   Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
   Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
   Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Connellit ze Studence u Jilemnice
   Connellit ze Studence u Jilemnice
   Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
   Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
   Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
   Geochemistry, mineralogy and enviromental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
   The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
   Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
   Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
   Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
   Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
   Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
   Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
   Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
   Kutná Hora a zlato
   Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
   The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
   Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
   Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
   Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
   Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
   Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
   Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
   Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
   Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách
   Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
   Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
   Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
   Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
   Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
   Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
   Ore mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
   Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
   Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko
   Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
   Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
   Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
   Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
   Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
   Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
   Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
   Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
   Staré kutnohorské důlní mapy
   Stručná historie kutnohorského dolování
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
   Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
   Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
   Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
   Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
   Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
   Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny
   Zlato, jeho odrůdy a nerosty