Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martinec, Petr
Autor monografie
   Abrasives for AWJ Cutting
   Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części górnośląskiego zagłębia węglowego. 1:200 000
   Carbon dioxide and the rock massif
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
   Gotické fragmenty ze Staříče
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
   Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
   Termination of underground coal mining and its impact on the environment
   Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
   Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
   Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Autor článku
   Abrasives for high energy water jet: investigation of properties
   Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
   Abraziva pro úpravu betonových a kovových povrchů otryskáváním
   Almandine garnets as abrasive material in high-energy waterjet - physical modelling of interaction, experiment and prediction
   Altered pyroclastic Rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
   Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
   Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
   Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
   Bělohradský pískovec z lomu Javorka
   Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
   Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
   Bituminous coal of the Czech part of the Upper Silesian Basin - relationship between mean vitrinite reflectance Ro and content of volatile matter Vdaf
   Bituminous coal of the Upper Silesian basin, Czech Republic - relationship between mean vitrinite reflectance Ro, volatile matter Vdaf and content of carbon, hydrogen and nitrogen
   Blocks of Upper Carboniferous Rocks in flysh of outher West Carpathian nappes
   Chemical and mineralogical composition of argillized volcanic ash-coal tonsteins, tuffites and whetstones in the coal-bearing sequences of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
   Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
   Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
   Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
   Clay Minerals - humic acid systems:Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
   Coal-Bearing Carboniferous deposits of the Upper Silesian and Lublin Coal Basins. Guide to Excursion B3
   Coal clasts in the carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the upper Silesian Basin
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin
   Coal seams, climate and intranamurian stratigraphical gap in the Upper Silesian Basin
   Coal Tonsteins in the Czech Part of the Upper Silesian Basin
   Composition of bitumenous coal in dependence on environment and temperature of alteration
   Confronting the texture and composition of the stones from upper and lower urinary tract
   A contribution to the characteristics of mineral abrasives for WJC
   Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic Rocks
   The development of the carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian paleozoic basin
   The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
   Disintegration of Rocks exposed to laser beam by waterjet
   Dopad hornické činnosti na životní prostředí
   Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
   Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
   Durability properties of concrete with admixtures of thermaly activated kaolins and shales
   E155 Frequency of mineral species in the urinary stones of patients in Ostrava region from 1978-2011
   The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Environmental impact of mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
   Environmental impacts in the Czech part of the Upper Silesian coal basin
   Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
   Form- und Größenänderungen von Mineralabrasivpartikeln beim Wasserabrasiv - Injektorstrahlverfahren
   Garnet minerals - fibrogenicity of respirable dust particles
   Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
   Geological Controls on the Formation and Distribution of Methane in Upper Carboniferous Strata (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
   Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Geotechnical classification of carboniferous rock mass with alteration of the "variegated beds" type
   Glauconitic sandstones from East Bohemia - Pphysical and durability properties
   Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes
   Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
   Image Processing and Analysis in Geotechnical Investigation
   The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
   Influence of mining in Ostrava Karviná Coal Basin on surface and environment
   Influence of properties of Garnet on cutting process
   Interaction of laser beam with rocks
   Interactions of Cu(2) with montmorillonite-humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
   Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
   Inverse Analysis for estimating some Characteristics of Stress Fields and Effective Installation of Bolt Reinforcement
   Iron oxide modified minerals
   Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
   Karvinské souvrství
   Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
   Laboratorní výzkum geokompozitů
   Laboratory cuttability and abrasiveness tests for prediction of worcable rocks in tunnel and mining praxis
   Laboratory cuttability and abrasiveness tests for prediction of worcable rocks in tunnel and mining praxis
   Laboratory Investigations on Grouting of Polymethane Resins
   Laboratory investigations on grouting of polyurethane resins
   Landek a geologie hornoslezské pánve
   Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: Petrological and geochemical characteristics
   Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
   Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
   Ložiska a indicie přírodních ulovodíků
   Mathematical modelling of bituminous coal seams burning out
   Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
   Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
   Metakaolíny Mefisto jako účinná pucolánová složka vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů
   Methodology of Determination of Cutting Efficiency of Abrasive Materials in Abrasive Water Jet Cutting
   Methodology of determination of cutting efficiency of abrasive materials in abrasive water jet cutting
   Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
   Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
   Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
   Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
   Mineralogie uhlonosného karbonu
   Mineralogy and 57Fe Moessbauer spectroscopy of the Altered and Weathered Upper Carboniferous sedimentary Rocks (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
   Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system
   Moessbauer Study of Fe-bearing minerals in weathered crust of upper carboniferous sedimentary rocks
   Mossbauer study of iron oxide modified montmorillonite
   Mössbauer Study of Transformation of Fe Cations during Thermal Treatment of Glauconite in Air
   Namurian and Westphalian coal tonsteins and K-bentonites in the Upper Silesian basin, Czech Republic - major elements,trace elements chemistry and magmatic affinities
   Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
   Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
   Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
   Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology
   Ornamental stone surface treatment by pulsating water jets
   Ostatní nerostné suroviny
   Ostravské souvrství
   Palaeomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region
   Paleoreliéf epivariské platformy a její zvětralinový plášť
   Petrofabric analysis and anisotropy of physical properties of mica schist
   Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
   Physical Study of a High Energy Liquid Jet as a Milling Tool
   Pierwsze przegladowe mapy geologiczno - zlozowe karbonu polskiej i czeskiej czasci Górnoslaskiego Zaglabia Waglowego (komunikat)
   Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
   Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
   Ploché vodní paprsky při porušování betonu
   Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
   Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
   Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
   Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
   Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
   Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
   Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
   Pulsating water jets
   Pulsating water jets: a tool for dimension stone cutting
   Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku
   Removal of concrete surface layers by pulsating water jets
   Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology
   Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
   Rock cutting by pulsing water jets
   Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress
   Roofing slates - their petrology of petrofabric and physical properties
   Rozwój utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Safety and health of operators of water jet technology
   Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
   Solifunkční horizont R/W a paleolitická industrie z lokality Krásné Pole
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
   Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
   Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
   Světlo v kamenech aneb chvála optické mikroskopie
   The system H20-CO2-NaCL in natural conditions of the Slaný basin
   Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
   Testing of fan jet nozzles for pulsating jets generation
   Testing of industrial types of abrasives for abrasive water jet cutting
   Testing of Mineral types of abrasives for abrasive water jet cutting
   Testing of pulsating jets in a granodiorite quarry
   Thermal behaviour of pyrope at 1000 and 1100 degrees C: mechanism of Fe2+ oxidation and decomposition model
   Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay
   Thermal decomposition of almandine garnet: Moessbauer study
   Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
   Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
   Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
   Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
   Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
   Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
   Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
   Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
   Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
   Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers
   Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve
   Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím
   Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
   Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou
   Vliv těžby uhlí na životní prostředí
   Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
   Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
   Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
   Vrt G 757D - Jaworzno, Důl Kosciuszko, Polská republika
   Vulkanismus v pánvi
   Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
   Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku
   Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů
   Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR
   Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve
   Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
   Vzpomínka na RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1.července 1932-23. září 2002)
   Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
   Water jets in dimension stone cutting and surface treatment
   Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
   Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
   Zur Herkunft der germanischen Keramik vom Auerberg
Editor monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve