Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martinovská, Irena
Autor článku
   D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
   Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
   Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
   Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
   Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří