Podrobnosti záznamu

Jméno
   Melichar, Rostislav
Autor monografie
   Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
   Orientation Analysis Tools for GIS
   Orlovská zastavení
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Věda a příroda
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
Autor článku
   3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
   3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
   Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
   Analysis of 3D structures in GIS
   Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   Babí lom
   Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
   Blansko-Dolní Lhota
   Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
   Brněnský masiv
   The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
   The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
   Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
   Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
   Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
   Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
   Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
   Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
   Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
   Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
   The contact of Metabazite Zone and granodiorites in the Brno Massif on Grohova street, Brno, South Moravia
   Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
   Deformation and seismic properties of crustal rocks
   Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
   The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
   Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
   Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
   Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
   Emplacement Mechanisms of the Thrust Sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
   Excursion guide of 4th meeting of the Czech tectonic studies group
   Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
   Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic)
   Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
   Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
   Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
   Generalized right dihedra method: dependence on Lode parameter
   Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
   Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum
   Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
   Geologická stavba Žďárských vrchů
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum).
   Hřebenáč
   Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
   Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
   Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
   Introduction to regional geology of the eastern margin of the Bohemian Massif.
   Jaroslav Weiss
   Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Jurassic/Cretaceous Limestones in nappes of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
   Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
   Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
   Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
   Limits of Numerical Paleostress Analysis
   Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
   Magnetic fabric of the Čeřínek Stock (Moldanubian Plutonic Complex)
   Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone (Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge
   Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
   Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
   Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
   Metamorphosed carbonates of Krkonose Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
   Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
   Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
   Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
   Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
   Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
   Mystérium pražského zlomu (barrandien)
   Mystery of the Prague Fault
   Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
   Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
   Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
   Nástroje orientační analýzy pro GIS
   Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
   Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
   Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
   Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
   Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
   Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
   Orientation Analysis Tools for GIS, example on Svratka anticline
   Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
   Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
   Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
   The outline ot tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
   Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
   Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlin Town (Rača Unit, Western Carpathians)
   Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
   Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran
   Principles of cross-sections balancing based on rock mechanic solutions (An example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians)
   Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
   Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
   PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
   Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
   Přírodní hrozby a rizika v krajině
   Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
   Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
   Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia)
   Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-Section Balancing (An Example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-section balancing (an exmaple from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Simple method for fold shape estimation from compass data
   Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent
   Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent
   Some Aspects of the Barrandian Tectonics - Preliminary Results
   Some results of structural research of Svratka Crystalline Unit
   Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
   Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
   Strižné zóny v magmatických horninách
   Structural Investigation of the Paleozoic of the Drahany Upland, Moravia
   Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
   Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
   Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
   Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
   Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
   Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
   Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
   The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian
   Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu
   Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
   Tectonics of occurrence of Devonian rocks near the town of Adamov
   Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
   Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
   Tectonics of the Prague Synform: a hundred years of scientific discussion
   Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
   Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane
   Tektonický význam boskovické brázdy
   Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
   Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
   Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
   Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic)
   Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
   An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
   An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
   Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
   Valchov
   Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
   Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
   Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
   Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
   Visualization of Paleostress Analysis
   Visualization of Paleostress Analysis
   Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
   Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
   Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
   Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
   Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
   Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
   Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)