Podrobnosti záznamu

Jméno
   Modlitba, Igor
Autor článku
   Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra
   Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
   Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
   Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
   Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
   Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
   Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
   Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
   Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
   Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
   Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
   Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
   Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
   Programový systém databanky dát vlastností zemín
   Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania
   Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
   Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
   Zemný prúd v katastri obce Klieština
   Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom