Podrobnosti záznamu

Jméno
   Moravcová, Olga
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
   EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
   Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Informační Portál geohazardů
   Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
   Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
   Katalog geohazardů (prohlížecí webová aplikace)
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
   Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
   Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
   Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky
   Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
   Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
   WMS služby ČGS - webová stránka
   WWW aplikace pro prohlížení databáze fotoarchivu
   WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012
Autor článku
   Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey
   Fotoarchiv České geologické služby
   Geochemistry of Moldanubian amphibolites (Bohemian Massif, The Czech Republic)
   Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
   Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
   Moderní přístup ke geoinformacím
   Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
   Portál geohazardů - využití mapových služeb
   Portal of Geohazards in the Czech Republic - Information Services for Disaster Prevention. 19.-22.1.2009, Prague
   Portal of Geohazards in the Czech Republic - New ways of dissemination of geoscientific information
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
   Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost