Podrobnosti záznamu

Jméno
   Němec, Jaroslav
Autor monografie
   Coal Bed Methane in the Czech Part of the Upper Silesian Basin
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
   Decrease of desorption intensity of methane due to hydraulic fracturing of coal seam
   Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
   K problematice fluoru v uhlí
   Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
   Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
   Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
   Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
   Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
   Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
   Utilization of brown coal in Czechoslovakia after the year 2000
   Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
   Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
   Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů