Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novák, Jaroslav
Autor monografie
   Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje
   Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Autor článku
   Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
   Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
   Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
   Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
   Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
   Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
   Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
   Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
   Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
   Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR