Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ondráček, Vratislav
Autor článku
   Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
   Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
   Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
   Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
   Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
   Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
   Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
   Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
   Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
   Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
   Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
   Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
   Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
   Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
   Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
   Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
   Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
   Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
   Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
   Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
   Rekultivace území dolů Bílina
   Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
   Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
   Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
   Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
   Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
   Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
   Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
   Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
   Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
   Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina