Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ondrášik, Rudolf
Autor článku
   EFG - Federace evropských geologů, cesta k titulu eurogeolog
   Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
   Komplexná charakteristika horninových masívov
   Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
   Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
   Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
   Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
   Subject and methodology of dynamic engineering geology
   Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
   Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
   Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
   Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch
   XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989)
   Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ