Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ondra, Pavel
Autor monografie
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
Autor článku
   DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
   Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
   Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
   Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
   Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat
   Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
   Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
   Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
   Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
   Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
   Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
   Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
   Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
   Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
   Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky