Podrobnosti záznamu

Jméno
   Orel, Petr
Autor článku
   The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
   Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
   In memory of Jaroslav Aichler
   Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
   Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
   Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
   Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
   Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
   Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
   Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
   Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
   REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
   Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
   Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
   Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
   Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
   Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
   Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
   Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná