Podrobnosti záznamu

Jméno
   Otava, Jiří, 1950-
Autor článku
   Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
   B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
   Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
   Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
   Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
   Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
   Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
   Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
   The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
   Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
   Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
   Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
   Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
   Geology of the Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
   Hranická propast očima geologů
   Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
   Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
   Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
   Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
   Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
   Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
   Květnice nejen ametystová
   Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
   Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
   Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
   Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
   Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif
   Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
   Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
   Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
   Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
   Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
   Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
   Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Netradiční využití vápenců v Itálii
   Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
   Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
   Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
   Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
   Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
   Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
   Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
   Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
   Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
   Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
   Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
   První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
   Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
   Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
   Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
   Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
   Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
   Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
   Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
   Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
   Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
   Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
   Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
   Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
   Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
   Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
   The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
   V nejhlubší rumunské jeskyni
   Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
   Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
   Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
   Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
   Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
   Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
   Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
   Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
   Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
   Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
   Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry
   Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)