Podrobnosti záznamu

Jméno
   Přichystal, Antonín
Autor monografie
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
   IV INTERNATIONAL PETROARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM - BOOK OF ABSTRACTS
   Lithic chipped industry of the Bell Beaker culture in Moravia and its East-Central European context
   Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance
   Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
   Mapa geológico del territorio de Somoto (Nicaragua)1:50 000
   Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
   Neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice z pohledu kamenných surovin broušených artefaktů
   Petrographical and Geochemical Characterization of Obsidian Sources in Turkey
   Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Autor článku
   206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
   206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
   Application of magnetic susceptibility on polished stone tools from Western Hungary and the Eastern part of the Czech Republic (Central Europe)
   Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
   Bell Beaker lithic industry in Moravia (Czech Republic)
   Contribution to the Question of Chipped Stone Industry the Moravian Bell Beaker Culture
   Country report: Czech Republic (Brno)
   Country report: Czech Republic (Brno)
   Country report for 1999. Czech Republic (Brno)
   Čelechovice na Hané. Silicitová sekera.
   Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
   Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát
   Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
   Devonské polštářové lávy z jižní části vrbenské skupiny (silezikum)
   Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
   Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
   Dobývání surovin v pravěku na území České republiky
   Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
   Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
   Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie.
   Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geologická historie Králova Pole
   Geologický vývoj Babího lomu a jeho okolí
   Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site
   Hradčovice (okr. Uherské Hradiště)
   Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
   K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
   Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
   Kamenné moždíře a jejich horninové složení
   Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
   Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
   Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách
   Kamenný stůl na Čertově mlýně (1207 m) v Moravskoslezských Beskydech - dolmen nebo pseudodolmen?
   Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
   Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
   Listovitý hrot z Jaroslavi, okres Pardubice
   Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks
   Lithic Raw Materials
   Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
   Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic)
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic
   Metabasites - the key raw material for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe
   Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
   Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku
   Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
   Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
   Moře v prostoru dnešního Moravského krasu
   Nález silicitové sekery z Veselíčka na Přerovsku
   Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
   Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
   Neue Untersuchungen zum Kalkoolith der Venus von Willendorf
   Non-destructive determination of 87Sr/86 Sr isotope ratios in early Upper Paleolithic human teeth from the Mladeč Caves - preliminary results.
   Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
   Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
   Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic
   Petrografický rozbor štípané a broušené industrie z protoúnětického pohřebiště v Pavlově.
   Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť
   Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova
   Petrographische Bestimmung der Rohstoffe der gespaltenen Artefakte von der mesolithischen Station in Hořín (Bez. Mělník)
   Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian Zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
   Pravěké hornictví na území České republiky
   První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině
   Přírodní podmínky
   Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   Sekery ze železné rudy z Oderské brány
   Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině
   Silicite axes of central Poland provenience in Moravia
   Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
   Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
   Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
   stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians)
   Stone raw materials of Precolumbian inhabitants in the area of Cordillera Los Maribios (Pacific Nicaragua, Central America)
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
   Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
   Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech
   Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
   Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
   Surowce kamienne morawskich inwentarzy krzemieniarskich z wczesnego okresu epoki brazu
   Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
   Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
   Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season.
   Unikátní nález silicitové sekery z Hluku
   Unusual raw materials chipped during prehistory in the Bohemian Massif (Czech Republic, Central Europe)
   Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
   The VIIIth International Flint Symposium in Bochum, Germany.
   Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
   Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
   Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
   Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně.
   Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov)
   Zdroje kamenných surovin
   Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999