Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pavluš, Ján
Autor článku
   Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
   Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
   Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce