Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petáková, Zdeňka
Autor monografie
   Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
   Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   O smyslu vědy
   Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
   Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
   Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
   Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
   Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
   Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
   Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
   Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
Autor článku
   Diamantová lady
   Dopadl v dávných dobách na území Čech velký meteorit ?
   Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
   Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
   Hmota není tabu
   Hospodaření s nerostnými surovinami. http://www.blisty.cz/art/65826.html
   Hospodaření s nerostnými zdroji - současná globální situace a výhled
   Jaderná fúze: vzdálená naděje
   Jak to vypadalo, když v Česku bylo moře
   Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika
   Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
   Nebudeme-li opatrní, hrozí Krušným horám katastrofa
   Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
   Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
   Nerostné suroviny pro Evropu
   Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
   O smyslu a užitečnosti vědy (s úvodní recenzí Štěpána Kotrby)
   Památka na Kelty: černé švartnové náramky z Čech
   Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
   Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
   Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
   Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
   Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
   Ropa nám vystačí jen 50 let
   Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
   Švartna jako šperkový kámen
   Vědci objevili pět neznámých minerálů
   Vědecké znalosti jsou veřejným statkem
   Výjimečně vhodná jaderná energetika
   Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
   Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika