Podrobnosti záznamu

Jméno
   Poňavič, Michal
Autor monografie
   Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
   Alteration Processes in bentonites, poster to 18th Clay Conference in Czech republic
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
   Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha
   Geochemie prachů městských aglomerací
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
   Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
   Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
   Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
   Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
   Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
   Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
   Třeboňsko
   Třeboňsko
   Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
   Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
   Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
   Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Autor článku
   Alteration processes in bentonites
   Arsenic in agricultural and grazing land soils of Europe
   Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
   A comparison of sequential extraction techniques for determining arsenic fractionation in synthetic mineral mixtures
   A comparison of sequential extraction techniques for determining arsenic fractionation in synthetic mixtures
   Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
   Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications
   Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
   Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
   Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
   Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
   Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
   Soil sampling procedure of the EuroGeoSurveys project 'Geochemical Mapping of agricultural and grazing land soil of Europe'
   Soil sampling procedure of the EuroGeoSurveys project Geochemical Mapping of agriculturaů and grazing land soil of Europe
   Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
   Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
   Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
   Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
   Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl