Podrobnosti záznamu

Jméno
   Procházka, Josef
Autor monografie
   Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva
   Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
   Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
   Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
   Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1
   Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
   Program prací na testovací lokalitě
   Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv.Zpráva o průběhu prací za 1.pololetí 2005
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
   Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy
   Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2 etapa. Závěrečná zpráva
   Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa. Projekt geologických prací
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
   Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací
   Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva
   Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000
Autor článku
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
   Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
   Geological Aspects of High Level Waste Deposition
   Geologický výzkum melechovského masivu
   Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
   Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
   Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
   Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
   Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
   Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
   The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
   Radiometric methods
   Radiometric methods
   Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
   Radon na tektonických poruchách
   Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
   Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
   Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
   Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
   The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
   Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
   Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
   Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity