Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ptáček, Jiří
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
   Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
   Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
   Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Autor článku
   Alternative methods for RQD parameter determination
   Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
   Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
   Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
   Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
   Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
   Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
   Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
   The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
   Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
   Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
   Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
   Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
   Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
   Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
   Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
   Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
   Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
   The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
   Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
   Seismic effect of destress rock blasting
   Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
   Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
   Stress State Determination and Prediction in Rock Mass with Rockburst Risk in Ostrava-Karvina Coal Basin
   Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
   Structural and stress analysis of mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
   Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
   Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
   Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
   Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
   Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR