Podrobnosti záznamu

Jméno
   Radvanec, Martin
Autor článku
   Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
   Exhumation Path of Retrogressed Eclogite from Biskupice, Gföhl Terrane
   Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
   Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
   Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
   Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
   Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
   Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
   Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
   Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
   Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
   Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
   Soil geochemical prospection in the Medzev-Prakovce-Košice trangle area
   Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
   Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
   Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
   Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
   Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika