Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rambousek, Petr
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
   Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje
   Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
   Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 3- Stream sediment distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.3- Stream sediment distribution, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor
   Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
   Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
   Land use planning policy for minerals in Improving framewor conditions for extracting minerals for EU - Exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing
   List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
   Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
   Mapa nerostných surovin, list 03-341 Kněžmost
   Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
   Mineral Resources on Map Sheet Avan 5267 I SW and Eshtobin 5267 I SE. Explanatory notes
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
   Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje
   Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800)
   Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
   Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
   Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
   Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
   Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
   Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
   Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011
   Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
   Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
   Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE
   Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
   Regionální surovinová politika Plzeňského kraje
   Regionální surovinová politika Středočeského kraje
   Regionální surovinová politika Ústeckého kraje
   Regionální surovinová politika Zlínského kraje
   REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
   Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
   Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
   Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
   Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
   TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
   Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
   Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
   Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
   Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
   Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
   Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
   Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
   Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Autor článku
   Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
   Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
   Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
   Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
   DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
   Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
   Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
   Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
   Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
   Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
   Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
   IS zlatohorského rudního revíru
   Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
   Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
   Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
   Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
   Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
   Mining, mining waste and related environmental issues in the Czech Republic
   Mining Remote Sensing and its role in implementation of Czech and EU Directives - a case study for Sokolov open pit mine
   Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
   Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
   Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
   Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
   Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
   Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
   Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
   Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
   Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
   Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
   Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
   Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
   Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
   Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
   Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
   Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
   The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern mining
   Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku
   Tvorba GIS podkladů krajských surovinových politik
   Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt
   Using Multispectral and Superspectral Satellite Imagery for Mapping Mining Related Contaminated Areas in Sokolov and Karlovy Vary Region, Czech Republic
   Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
   Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
   Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
   Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
   Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
   Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
   Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
   Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
   Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
   Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl