Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rukavičková, Lenka
Autor monografie
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
   Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
   Development of a method in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured environment of compact rocks
   Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   Geoecological map of the Zamtyn Nuruu area 1:200,000
   Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
   Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
   Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
   Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu
   Hydrodynamické zkoušky ve vrtu Mel-3. 1. etapa
   Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-89
   Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-90
   Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-101
   Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-89
   Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-90
   Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-101
   Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Set of hydrogeochemical maps ZN-50
   Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-231 Horní Planá - Hydrogeologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Autor článku
   Bahenní sopky - přehled
   Bahenní sopky
   Data logger for measured data from boreholes
   Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
   Distribution of hydraulic conductivity in fractured compact granite defined by hydraulic tests and geophysical logging
   Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
   Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
   Hydrogeological processes in a compact rock massif - a New Approach to the Numerical Modelling
   Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
   Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
   Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
   Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
   Hydrogeology
   In situ and laboratory measurements of hydraulic conductivity in granitic rock matrix
   Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
   Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
   Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
   Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
   Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
   Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu (NW Gobi Altay) as a manifestation of sesimic activity
   Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
   Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
   Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
   The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
   Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
   Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes
   Study of rock matrix properties in Melechov granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling
   Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
   Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
   Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
   Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
   Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
   Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
   Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
   Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
   Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
   Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech