Podrobnosti záznamu

Jméno
   Samuel, Ondrej, 1931-
Autor článku
   Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
   Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
   Basical features of structure of the klippen belt
   Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
   Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
   K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
   List of newly described taxa from Slovak west Carpathians
   Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
   Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
   Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
   On the structure of the west Carpathians
   Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
   Súčasné problémy chronostratigrafického členenia paleogénu
   Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
   Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
   Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
Další autor
Role
   Sestavovatel
Článek
   Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra