Podrobnosti záznamu

Jméno
   Schejbalová, Božena
Autor monografie
   Carbon dioxide and the rock massif
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
   Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
Autor článku
   "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
   Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
   Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách
   The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
   The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
   Environmental impact of mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
   Environmental impacts in the Czech part of the Upper Silesian coal basin
   History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
   Influence of mining in Ostrava Karviná Coal Basin on surface and environment
   Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
   Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
   Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
   Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
   Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
   Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody