Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skořepa, Jaroslav
Autor monografie
   Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic
   Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000
   Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
   Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
   Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
   Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
   Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Autor článku
   Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
   Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
   Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
   Czech Republic
   Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
   Groundwater vulnearability maps in the Czech Republic - a slightly different approach
   Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
   Hydrogeologická rajonizace České republiky
   Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
   Occurence of nitrogen materials in ground water in the territory of the middle Elbe river in Bohemia
   Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
   Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu