Podrobnosti záznamu

Jméno
   Staš, Lubomír
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
   Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
   Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
   Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
   Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
   Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
   Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
   Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
   Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Autor článku
   Alternative methods for RQD parameter determination
   Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
   Analysis of surface movements from undermining in time
   Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
   Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
   Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
   Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
   Chemical grouts influence on mechanical properties of coal - Laboratory research
   Conical borehole strain gauge probe applied to induced rock stress changes measurement
   Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
   Conical strain gauge probes for stress measurement
   Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
   Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
   Curing of epoxy systems at sub-glass transition temperature
   Development of conical probe for stress measurement by borehole overcoring method
   Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
   Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
   First experiences of rock stress changes measurement by conical gauge probe
   First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
   First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
   Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
   Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
   Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu
   GNSS observations in the Gabriela locality
   GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
   Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Horizontal Stress field of carboniferous massif in Eastern Czech part of the Upper Silesian Basin
   Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
   Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
   Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
   Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
   Laboratory research of coal geocomposits - some results
   Laboratory research of Coal geocomposits - some results
   Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts
   Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks
   Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining
   Measurement of stress change tensor by conical gauge probe
   Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall
   Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing
   Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
   Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
   Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of multiseams deposit
   Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
   Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
   Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
   Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
   Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
   Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
   Micromechanics of geocomposites: CT images and FEM simulations
   Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
   Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
   Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
   Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
   Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
   Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
   Preparation of rock and geo-composite specimens for tensile tests by abrasive water jet
   Processing and finishing of granite surfaces
   Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
   Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
   Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
   Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
   Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Reinforcing of the coal by chemical grouts
   Rockbursts provoked by destress blasting in hard coal longwall mining
   The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
   Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
   Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
   Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
   Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
   Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part OKR Coalfield
   Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
   Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
   Theoretical knowledges and practical experiences with reinforcing of coal seams in Ostrava-Karviná coalfield
   Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures
   Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
   Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
   Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
   Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
   Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
   X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR
   The X-ray CT lab and the research at the Institute of Geonics AS CR
   X-ray CT observation of failure in coal geo-composites
   Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu
   Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
   Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti