Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stankovič, Jozef
Autor článku
   Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
   Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
   Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
   Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
   Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
   Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
   Zlato v sulfidických mineralizáciach tatroveporíd
   Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách