Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vass, Dionýz
Autor článku
   Alpine Molasse Basins as a Mirror of Genesis and Development of Block Structure in the West Carpathians
   Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
   Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
   Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
   Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
   Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
   Geológia severného svahu šahanskej antiformy
   Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
   Hrušovské vrstvy - morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
   K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
   Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
   Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
   New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
   Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
   Opatovské vrstvy: vrchnoegerské sedimenty delty v Ipelskej kotline
   The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
   The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia
   Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
   Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
   Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
   Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
   Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
   Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
   10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
   Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
   Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
   Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
   Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
   Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
   Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát