Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vass, Dionýz, 1934-
Autor článku
   Blocks of west Carpathians and Neogene molasse basins
   Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
   Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
   First version of geodynamic, palinspastic maps series of the west Carpathian Neogene on scale 1 : 1 000 000
   Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
   Indície keramického ílu v Rimavskej kotline
   K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
   Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
   Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
   Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
   Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
   Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
   Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
   Paleogeografia Rimavskej kotliny
   Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
   Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
   Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
   Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
   Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
   Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
   Revised radiometric time-scale for the central paratethyan Neogene
   Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
   Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách
   Sedimentation rates in molasse basins of the western Carpathians
   Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
   Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
   Štruktúrny vrt FV-1 Blhovce (2 001 M)
   Tectonic activity in time of formation of main and late molasses on Czechoslovakian west Carpathians
   Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
   Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
   Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
   Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.