Podrobnosti záznamu

Jméno
   Veselský, Jozef
Autor článku
   The age of Malé Karpaty Mts. granitoid rocks determined by Rb-Sr isochrone method
   Characteristics of the accessory minerals from some basic granitoid rock types of the western Carpathians
   Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
   Granitoids of the Malé Karpaty Mts.: major element chemistry and its contribution to petrogenesis
   The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
   Migrácia elementov v metamorfných podmienkach
   Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
   Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
   Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty)
   Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
   Rezuľtaty Rb-Sr opredelenija vozrasta metamorfičeskich porod kristalličeskogo kompleksa Malych Karpat
   Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát