Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zádrapa, Miroslav
Autor článku
   Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
   Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
   Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
   Petrografie v naftové geologii
   Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
   Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
   Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
   Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ