Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zelenka, Oldřich
Autor článku
   Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
   Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
   Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
   Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
   Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
   Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
   Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
   Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
   Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí