Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zeman, Josef
Autor monografie
   Introduction to Environmental Hydrogeochemistry
   Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
Autor článku
   Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
   Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
   Alteration of arsenopyrite in soils under different vegetation covers
   As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
   Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
   Can Morphological Abnormalities of Fish Parasites Be Indicators of Environment Stress? Preliminary ResultsXI
   Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
   Chlority vrbenské skupiny
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area)
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic
   Distributed fiber-optic temperature sensing for hydrologic systems
   Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
   Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
   DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
   Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
   Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
   Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
   Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
   Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
   The effect of geochemical evolution of AMD on mineral composition of stream sediments: preliminary study on Hadůvka stream, West-ern Moravia, Czech Republic.
   The effect of iron and manganese mine waters on stream biota, Part I: Seasonal and long term trends in mine water geochemistry.
   Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
   Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
   Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
   Environmental Applications of Chemically Pure Natural Ferrihydrite
   Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
   Geochemical and Pb isotopic evidence for sources and dispersal of metal contamination in stream sediments from the mining and smelting district of Pribram Czech Republic
   Geochemical evolution of acid mine drainage quality at the locality of Smolnik (Western Carpathians, Slovakia)
   Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
   Geochemický model přírodního mokřadního systému
   Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
   Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
   Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
   Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
   Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
   Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic)
   High arsenic concentrations in mining waters at Kaňk, Czech Republic
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   The influence of temperature and hydration on the sorption properties of bentonite
   The influence of temperature and hydration on the sorption properties of bentonite
   Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
   Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
   Interpretace oxidačně-redukčního potenciálu v přírodním prostředí
   Kinetic bacterial bioluminescence assay for the contact sediment toxicity testing - relationships with the matrix composition and contamination
   Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
   Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
   Koncepční model trendů vývoje důlních vod
   Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
   Meaning and validity of the sequential extraction procedure (SEA) for evaluation of heavy metals (HMs) mobility
   Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii
   Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   Mineralogical changes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
   Mineralogical changes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
   Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
   Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
   Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
   Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments
   Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
   Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
   Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
   Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
   Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
   No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
   No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
   No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
   An overview of occurrence and evolution of acid mine drainage in the Slovak Republic
   Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
   Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
   Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
   Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
   Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
   Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic
   Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
   Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
   Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
   Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
   Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
   Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
   Steady states establishment during pyrite oxidation
   Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
   Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic)
   Supergene alteration of Sulfides, II. A laboratory electrochemical study
   Supergene alteration of sulphides. I, An electrochemical model
   Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
   Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
   Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
   Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
   Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
   Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
   Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
   Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí