Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    východoslovenská pánev
Článek
    Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Megasporen, Fruechte und Samen aus jungneogenen Ablagerungen der Slowakei
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Zur biostratigraphischen Gliederung des Neogens des ostslowakien Beckens