Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    úpravnictví
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    České olivíny a jejich šperkové využití
    Department of Mineral Preparation
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Diamanty z celého světa
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws
    Measurement of the size of flocs and bridge flocculation kinetics
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Mine Planning and Equipment Selection
    Minerální pigmenty ČR
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti úpravy titanových rud
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Stručná historie kutnohorského dolování
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Útlum těžby uranu v České republice
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku