Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    území poddolované
Článek
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Databáze hlavních důlních děl
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Microgravimetric surveys applied to location and monitoring of anomalous geoengineering phenomena
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Project of observation station and methods of fall determination
    Prosecké podzemí
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území