Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    řeka
Článek
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Clay and accompanying minerals suspended and deposited in the Danube, Bratislava
    Co to je říční krajina
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologický nivní fenomén
    Extrémní povodně v době mrazů
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    K charakteristice niv brdských toků
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Křik nivy lahovické
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Lead isotopes radionuclides in the river Elbe, east Germany and Czech Republik
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modelové oblasti
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    A new survey of sources of the Amazon
    Nový IGCP projekt 518
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Phyllosilicates in rivers: results of weathering, erosion, transportion and deposition
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Předpovídání povodní v České republice
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    River bed and stream bank monitoring
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Trends of water quality of the Elbe River
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Vznik ledových povodní
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část