Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Velká Fatra
Článek
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Granitoids of the Malá Fatra and Veĺká Fatra Mts. Rb/Sr isochron geochronology (Western Carpathians)
    Jaskyne na Katovej skale vo Velkej Fatre
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia)
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Zardinophyllum (Scleractinia) from the Upper Triassic of the Central Western Carpathians (Czecho-Slovakia)