Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza škodlivin
Článek
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém
    Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami