Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza statistická
Článek
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Biogeography of Early Devonian Chitinozoa : paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography: Studies in Honor of J.Granville ("Jess") Johnson
    Bivalvia dominated communities of Bohemian type from the Silurian and Lower carbonate facies
    Campanian Grünbach Flora of Grünbach Flora of Lower Austria: preliminary floristics and palaeoclimatology
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Comparison of the deep-water and shallow-water Middle Badenian (Miocene) foraminiferal associations - taphonomic analysis
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Distribution paléogéographique des mollusques bivalves durant l´Ordovicien
    Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Essentials of statistics and statistical analysis
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Foraminifera and calcareous nannoplankton from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" in the Central Paratethys
    Foraminiferal assemblages in acid residues from the "Císařská rokle" Gorge at Srbsko (the Lower/Middle Devonian boundary interval, Barrandian area) and their paleoenvironmental significance
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lower Devonian Coral/Stromatoporoid Reefs in the Koněprusy Area (Czech Republic) : A Preliminary Report : 1. Reef Evolution
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Middle Ordovician graptolite fauna from Praha-Červený vrch (Prague Basin, Czech Republic)
    Miocene "Hungarocypris" species of Lake Pannon (Central and South-Eastern Europe) transferred to Herpetocyprella Dady, 1909 (Ostracoda, Cyprididae)
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ontogeny of an Ordovician trinucleid (Trilobita) from Armorica, France: a morphometric approach
    The orientation distribution of single joint sets
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Plánování experimentů
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany)
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Radon database - the statistical evaluation
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    The Relationship Between the Lisle Orientation Tensor and the Susceptibility Tensor
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: Just what we know (a review)
    Sequence of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Speciální problémy analýzy geodat
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Study of biodiversity of the Ordovician in the Barrandian area (Bohemian Massif)
    The taxonomic method and the Permian mass extinction
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    Textural evolution in the transition from subsolidus annealing to melting process, Velay Dome, French Massif Central
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Základy statistiky a teorie pravděpodobnosti
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie