Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza vod
Článek
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Kvalita podzemných vôd
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Springs in the Low Carpathians: comparison of two classifying criteria
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami
    Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
    Use of microwave radiation for surface waters analysis
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii