Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    antropogenní jevy
Článek
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Anthropogenic acceleration of geological processes
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Odlišitelnost zemětřesení a umělých zdrojů podle seizmického záznamu
    Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Záplavy jako geologický jev
    Zkáza města Frank