Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    antroporeliéf
Článek
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní transformace údolních niv
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Pinkový tah v Harrachově
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)